Tahir Khan Dawar Case | Sajjad Mir Kay Sath | 15 November 2018