Kiya Captan ko As Bar Har Sorat Election jeytana hai Ba Dhark 09 June 2018